Езикова школа.
Телефон : +359 887 276 036 +359 888 654 208

За нас

Преподавателите в школа „БЕЛ” са доказани професионалисти с опит, владеещи съвременните подходи и методи на обучение.

д-р Евелина Миланова

Съосновател и преподавател в школа „БЕЛ”

Евелина Миланова е доктор по Методика на езиковото обучение към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии – СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на комуникативно ориентираното езиково обучение, функционалната грамотност, грамотността по четене.

Преподавател с богат опит и утвърдена репутация на професионалист. Автор на редица научни публикации в национални и международни научни издания; участник в научни проекти, свързани с образователните практики у нас и в страните от Европейския съюз; създател на авторски инструментариум от методически дейности за развиване на уменията за четене с разбиране на учениците в прогимназиалния и в двата гимназиални образователни етапа. Трудовете на д-р Евелина Миланова се ползват с интерес както от ученици и студенти, така и от учители и университетски преподаватели.

Научни статии:

Понятието за функционална грамотност в системата от понятия, представящи комуникативната компетентност на личността. – В: сп. „Български език и литература“, кн.6, 2013 г.

Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език. – В: Метрiaли III Міжнародногонауково-методичногосемінару з болгарськоїмови, літератури, культури та історії (16–17 травня 2014 р.): збірник тез. Бердянськ, 2014.

Анализ на адаптираните учебни програми по български език и литература (IXII клас) – В: сп. „Български език и литература“, кн.6, 2014 г.

Функционалната грамотност на ученика – средство за справяне с житейски проблеми. – В: Паисиеви четения. Пловдив, 23-24 октомври 2014 г. Научни трудове. Том 25, кн. 1, сб. Б, 2014 г. Филология. ПУ „Паисий Хилендарски“, 2014 г.

Същност и функции на тестовите задачи върху прекъснат текст. – В: Метрiaли IV Міжнародногонауково-методичногосемінару з болгарськоїмови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.): збірник тез. Бердянськ, 2015.

Развиване на умения за четене чрез обучението по български език. Littera et Lingua. Година 12, кн. 3-4 (есен-зима) 2015. (http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/3-4/emilanova)

Грамотността по четене в теорията и в практиката на обучението по български език (5. – 12. клас) – В: Метрiaли VІІІ Міжнародному науково-методичному семінарі з болгарської мови, літератури, культури та історії (23-24 травня 2019 р.): збірник тез. Бердянськ, 2019.

Монография:

Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език. Сиела Норма АД. София, 2019.

Телефон: +359887 276 036

д-р Полина Заркова

Съосновател и преподавател в школа „БЕЛ”

Полина Заркова е доктор по Методика на езиковото обучение към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии – СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в областта на мултикултурното и многоезиковото образование. Научните й интереси са насочени към комуникативната компетентност, интеркултурната компетентност, социокултурната компетентност, уменията за участие в интеркултурен диалог.

Притежава богат опит в педагогическата работата с ученици, студенти, възрастни, както и с деца билингви в условията на преподаване в мултилингвистична среда. Титуляр е на дисциплини, свързани проектоориентираното образование у нас.

Тя е доказан професионалист в сферата на родноезиковото и на чуждоезиковото обучение. Автор е на научни трудове, имащи отношение към значими образователни проблеми. Създател е на авторски вариант от методически дейности, насочени към развиване на умения за участие в интеркултурен диалог – педагогически инструментариум в помощ на студенти, учители и университетски преподаватели.

Научни статии:

Развиване на умения за участие в интеркултурен диалог – цел на съвременното обучение по български език в средното училище. – В: Метрiaли IV Міжнародногонауково-методичногосемінару з болгарськоїмови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.): збірник тез. Бердянськ, 2015.

Методически дейности за развиване на интеркултурната комуникативна компетентност на учениците чрез обучението по български език в първия гимназиален етап. – В: сп. „Български език и литература“, кн.1, 2019 г.

Монография:

Развиване на умения за участие в интеркултурен диалог чрез обучението по български език. Сиела Норма АД. София, 2019

Телефон: +359888 654 208

Библиотека

Онлайн практикум (електронно обучение)
Използвайки тази услуга, нашите възпитаници имат възможност да се обучават от всяко едно място и по всяко удобно за тях време. Материалите са достъпни 24 часа в денонощието.

Вижте повече

Контакти

Ул. „Три уши“ №1, София, България
Телефон : +359 887 276 036
Телефон : +359 888 654 208
Имейл: office@shkolabel.org

Социални мрежи.

facebook

Бонуси и промоции

Като стимул в предстоящата ни работа – още едно проявление на новаторската политика на школа „БЕЛ” – сме обособили следния пакет бонуси за учениците с най-високи резултати в текущите оценявания …

Вижте повече

Свържете се с нас

Телефон : +359 887 276 036
                  +359 888 654 208